top of page

Các tác động tích cực 

GoodTôm là một dự án với mục tiêu tạo các tác động tích cực.

GoodTôm được thành lập với mục đích sản xuất tôm một cách bền vững hơn.

Good Tôm = Tôm tốt. Mà tôm như thế nào là tôm tốt?

Tôm từ trang trại GoodTôm sẽ:
- Không chứa kháng sinh.
- Đồng bộ về kích thước
và hương vị.
- Dấu chân môi trường thấp. Tiết kiệm nước và giảm các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất.  

Chúng tôi sẽ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc tôm cho khách hàng thông qua mạng lưới đối tác trong chuỗi cung ứng.

Giảm 25% đất và 75% nước 
để sản xuất 1 tấn tôm 

Giảm lượng khí thải CO2: tiết kiệm >1kg CO2 trên mỗi kg tôm
do tỷ lệ tử vong thấp hơn và sử dụng thức ăn chăn nuôi chất lượng cao

Cung cấp việc làm chính thức 
cho hàng chục công nhân từ địa phương 

bottom of page